Personvern

 • Ved opprettelse av en bruker i Påstandskalkulatoren ber vi deg registrere navn og e-postadresse. Ved opprettelse av en bedriftskunde ber vi deg også om å oppgi organisasjonsnummeret. Ingen av opplysningene du registrerer deles med andre. For at vi skal kunne sende deg informasjon må du registrere en e-postadresse.
 • Ønsker du at vi sletter informasjonen om deg ta kontakt med karianne.henriksen@animalia.no

Abonnement og avtaleparter

 • Disse avtalevilkårene får anvendelse ved enhver bruk av Animalias Påstandskalkulator.
 • Bruk av Påstandskalkulatoren kan kun gjøres av kunder som har tegnet abonnement for dette. Parter i abonnementsavtalen er 1) Kunden som tegner abonnementet («kunden»), og 2) Animalia, Postboks 396, Økern 0513 OSLO, org.nr. 919117060 («Animalia»).
 • Resultatene fra bruken av Påstandskalkulatoren kan kun benyttes i kundens egen virksomhet.
 • Hva slags produkter abonnementet omfatter, og hvilken varighet det har, velges av kunden ved bestilling innen de rammer Animalia tilbyr.

Endring og oppsigelse av abonnement

 • Abonnementet opphører automatisk ved utløpet av den bestilte abonnementsperiode, eventuelt ved tidligere oppsigelse i henhold til neste punkt.
 • Kunden kan når som helst si opp et 6 og 12 måneders abonnement. Det vil i så fall bli gjort en avregning av gjenstående beløp for abonnementstiden. Dette vil bli kreditert brukeren av abonnementet, fratrukket et administrativt gebyr på 250 kroner. Beløp under 1500 kr vil ikke bli kreditert brukeren.
 • For endring av antall matvarer man har kjøpt abonnement for, vil det ved en slik endring tilkommer et administrativt gebyr på 250 kroner.
 • Ved endring eller oppsigelse av abonnement, send e-post til karianne.henriksen@animalia.no.

Priser og fakturering

 • Prisene for abonnementet fremkommer på nettsiden der abonnementet bestilles. Prisene er oppgitt eks. mva, som vil bli tillagt i henhold til gjeldende lovgivning. Løpende avgifter kan justeres årlig.
 • Animalia vil fakturere årsabonnementet forskuddsvis pr kvartal. Den enkelte faktura forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato. Betaling kan også skje med kredittkort.
 • Ved forsinket eller uteblitt betaling kan Animalia stenge kundens tilgang til Påstandskalkulatoren, samt kreve forsinkelsesrenter iht lov om forsinkelsesrenter.

Bruk av kalkulatoren – ansvarsfraskrivelse

 • Påstandskalkulatoren er et verktøy som gir informasjon om mulige ernærings- og helsepåstander som kan benyttes for forskjellige produkter. Enhver bruk av slike ernærings- og helsepåstander på produkter, i markedsføring, eller på annen måte, er likevel kundens eget ansvar, og skjer fullt og helt for kundens risiko. Kunden oppfordres til å sjekke at Påstandskalkulatorens forslag til påstander er i samsvar med gjeldende regelverk. Kunden må også selv vurdere om påstandene er relevante for produktet, og at de ikke vil virke villedende for forbrukeren. Det må i hvert enkelt tilfelle gjøres en helhetlig individuell vurdering opp mot gjeldende regelverk.
 • Animalia har som målsetning at de forslag Påstandskalkulatoren genererer skal være korrekte og i samsvar med gjeldende lovgivning. Det kan likevel forekomme feil. Animalia fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skade kunden måtte bli påført som følge av feil og mangler ved Påstandskalkulatoren og de resultater den genererer, samt for kundens bruk av resultatene fra denne, uavhengig av skyld og skyldgrad for slike feil. Ansvarsfraskrivelsen omfatter ethvert forhold som kan føre til feil og mangler, herunder blant annet feil som følge av a) manglende, uriktig eller forsinket implementering av gjeldende offentligrettslig regelverk i Påstandskalkulatoren, b) feil koding, regnefeil eller bugs i løsningen, og c) feil i det faktiske grunnlaget som er lagt inn for å beregne verdier, mm. Ved mangler i Påstandskalkulatoren og de resultater den produserer kan kunden som eneste misligholdsbeføyelse kreve et forholdsmessig prisavslag. Animalia har til hensikt å utbedre eventuelle feil og mangler ved Påstandskalkulatoren, men er ikke rettslig forpliktet til dette.
 • Når det gjelder spesifikke vilkår for hver enkelt påstand, samt generelle regler for bruk av påstander som må overholdes, vises det til gjeldende regelverk, samt Mattilsynets informasjon på generelle krav og betingelser ved bruk av påstander.
 • For mer informasjon, se Mattilsynets veileder for bruk av påstandene.

Informasjon i kalkulatoren

 • Påstandskalkulatoren baserer seg på tall fra Matvaretabellen*. Dessverre har ikke alle matvarer verdier for tilsatt sukker eller alle vitaminer og mineraler. For enkelte av matvarene skyldes dette manglende analyseverdier. Matvaren kan likevel ha et reelt innhold av næringsstoffene.
 • Ved usikkerhet, kontakt produsentene direkte for spesifisering av næringsinnhold.
 • Man kan selv legge inn egne matvarer, legge til eller endre næringsinnholdet i eksisterende matvarer og lagre dem som en egen matvare. Animalia tar ikke juridisk ansvar for innleggelse av feil næringsverdi på egne matvarer.

Oppdateringer

 • Det vil til tider være nødvendig med oppdateringer av verktøyet, noe som vil kunne gi noe nedetid/utilgjengelighet av kalkulatoren.
 • Animalia vil så langt det lar seg gjøre forsøke å legge oppdateringer utenom normal arbeidstid (08-17).
 • Planlagte oppdateringer vil bli varslet på forhånd.
 • Abonnementer på 24 timer vil i perioder med mye utilgjengelighet få forlenget varigheten tilsvarende nedetiden.

Administrative endringer

 • Animalia vil til enhver tid jobbe for å oppdatere kalkulatoren med nye godkjente påstander innen rimelig tid etter publisert godkjenning.
 • Animalia vil kunne endre summen på administrative gebyr, og kan også med rimelig forvarsel endre disse avtalevilkårene. Slike endringer vil kunngjøres på Animalias nettsider god tid i forveien.

Lovvalg og verneting

 • Abonnementet, bruken av Påstandskalkulatoren og disse avtalevilkårene reguleres av norsk rett.
 • Eventuelle tvister skal løses ved de ordinære domstoler, og domstolene i Oslo vedtas som rett og eksklusivt verneting.

[1] Matvaretabellen 2016. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. www.matvaretabellen.no